ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання спортивно-оздоровчих послуг

ФОП Кондрашов Роман Вікторович (надалі за текстом – Виконавець), код РНОКПП 3286209433, керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України пропонує необмеженому колу осіб отримати спортивно-оздоровчі послуги відповідно до положень даного Публічного договору про надання спортивно-оздоровчих послуг (надалі за текстом – Договір).

 1. Термінологія договору
  • Публічний Договір – правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Замовниками щодо надання спортивно-оздоровчих послуг на умовах, встановлених Виконавцем.
  • Студія – приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, буд. 18, офіс 11-12, де провадить свою господарську діяльність з надання спортивно-оздоровчих послуг Виконавець.
  • Офіційний сайт Виконавця – веб-сторінка з режимом доступу: https://yogadome.com.ua/
  • Послуги – спортивно-оздоровчі послуги, що надаються Виконавцем, вартість яких та перелік відображено на офіційному сайті Виконавця в розділі «Ціни».
  • Замовник – споживач (фізична особа віком від 16 років, або законний представник особи віком до 16 років за дотримання умов передбачених п.п. 6.3.12., 6.3.13., 10.3. Договору) спортивно-оздоровчих послуг, які надаються Виконавцем на умовах цього Договору, та який володіє карткою студії в строк її дії.
  • Сторони – Замовник та Виконавець.
  • Картка студії – матеріальний носій, виготовлений у формі картки, що підтверджує в межах наявності на ній грошових коштів право Замовника вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даного Договору.
  • Правила студії – зведений перелік умов надання послуг, правил поведінки у студії, вимог до Замовників, видів послуг, їх об’єм, та іншої необхідної інформації, яка стосується споживачів послуг (Додаток № 1 до Договору).
  • Момент укладення Договору – момент передачі Виконавцем Замовнику картки студії.
  • Строк дії картки – період оплаченого Замовником часу відвідування Студії або кількості занять, згідно Правил студії.

 

 1. Загальні положення
  • Договір укладено відповідно до положень ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.
  • Сторони гарантують, що володіють необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.
  • Для Замовника Договір є обов’язковим з моменту отримання Картки студії.
  • Договір укладається шляхом здійснення 100 % (сто відсоткової) передоплати Замовником Послуг Виконавця та отриманням Картки студії.
  • Замовник здійснивши дії передбачені п. 2.4. Договору свідчить про прийняття всіх істотних умов Договору без підписання його письмового примірника.
  • Замовник не може запропонувати свої умови Договору.
 1. Предмет договору
  • Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послуги у Студії, а Замовник зобов’язується прийняти, оплатити послуги в обсязі і на умовах, встановлених цим Договором та дотримуватись всіх умов Договору та Правил студії.
  • За цим Договором Замовник обрав Послуги, які надає Виконавець, інформація про які розміщено на Офіційному сайті Виконавця. Замовник під час здійснення оплати повністю усвідомлює вид, тривалість, вартість послуги та місце її надання.
  • Відповідно до умов цього Договору Замовник розуміє яку саме послугу він оплачує та отримає.
  • При виборі Послуги, Замовник усвідомлює, що Послуга має чіткі терміни надання, надається на обмежений строк та обмежену кількість занять (годин).
  • У разі придбання Замовником Послуги у Виконавця, Замовник зобов’язаний на протязі 30 (тридцяти) днів прибути до Студії, отримати Картку студії та почати відвідати заняття за Карткою.
  • Отримуючи доступ до Офіційного сайту Виконавця Замовник вважається ознайомленим з даним Договором та Правилами студії.
 1. Ціна та порядок розрахунків
  • Ціни на Послуги Виконавця, встановлюються в залежності від типів вибраних занять, відповідно до чинних тарифів, вказаних на офіційному сайті Виконавця в розділі «Ціни».
  • Замовник сплачує вартість Послуг у національній валюті України.
  • Оплата Послуг здійснюється Замовником на умовах 100% (сто відсоткової) передоплати одним з наступних способів:

— перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений у п. 11 Договору;

— внесення готівкових коштів через касу;

— оплата з використанням банківської картки Замовника.

 • Оплата вважається здійсненою у момент зарахування грошових коштів у розмірі вартості обраного виду Послуги, на розрахунковий рахунок Виконавця.
 • Після першого візиту до Студії, кошти сплачені Замовником поверненню не підлягають.
 1. Порядок надання послуг та їх обсяг
  • Виконавець надає Замовнику Послуги в порядку, визначеному Правилами студії, за умови пред’явлення оформленої на ім’я Замовника Картки студії.
  • Виконавець приступає до безпосереднього надання Послуг з дня оплати Замовником Послуг та отримання картки Студії.
  • Після закінчення строку дії Картки студії вважається, що Замовник отримав Послуги, а Виконавець надав Послуги належним чином та в повному обсязі.
  • Картка студії є власністю Виконавця і підлягає поверненню Замовником Виконавцю (уповноваженому працівнику Виконавця) не пізніше останнього дня строку її дії, крім випадків, коли Замовник вирішив продовжити строк дії картки студії.
  • Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Студії у разі виникнення будь-якої з наступних обставин (що не вважатиметься порушенням чи зміною умов Договору): визначення компетентними органами держави певних днів святковими (неробочими) або вихідними; наявність обставин, у тому числі пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщень Студії, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоди здоров’ю або життю Замовника. Про зміни Виконавець повідомляє шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Виконавця.
  • У разі реалізації Замовником права на розірвання Договору в односторонньому порядку або відмову Замовника від отримання Послуг кошти, сплачені Замовником чи іншою особою в інтересах Замовника, поверненню Замовнику чи іншому платнику не підлягають.
  • Якщо Замовник не відвідує Студію через відрядження, хворобу, вагітність чи з будь-яких інших причин, строк дії Картки студії не змінюється та не продовжується. Замовник має право звернутися до Виконавця із заявою про призупинення дії картки Студії на строк до 1 (одного) місяця в залежності від типу Картки. У разі призупинення та подальшого відновлення перебігу строку дії картки Студії кінцева дата дії картки переноситься на строк, що дорівнював строку призупинення.
  • Виконавець самостійно визначає осіб, за допомогою яких буде здійснювати надання Замовнику передбачених цим Договором послуг і протягом дії цього Договору вправі здійснювати заміну таких осіб на свій розсуд.
  • Замовник займається у Студії фізичною культурою і спортом на свій ризик та самостійно несе відповідальність за стан свого здоров’я. Клуб не несе відповідальності за недотримання Замовником медичних протипоказань або нещасні випадки (у тому числі травми), що сталися із Замовником під час відвідування Студії.
  • Виконавець не несе відповідальності за втрату речей Замовника. Цінні речі Замовник має право залишити на зберігання уповноваженому працівнику Виконавця.
 1. Права та обов’язки Сторін
  • Виконавець зобов’язується:
   • Надавати Замовнику послуги згідно цього Договору. Конкретний вид та обсяг Послуг, що надаються Замовнику відповідає обраному типу Послуги, перелік яких визначено на офіційному сайті Виконавця в розділі «Ціни».
   • Надати Замовнику Картку студії, яка підтверджує право і можливість Замовника на отримання послуг Виконавця протягом строку дії картки студії.
   • Забезпечувати належну якість надаваних послуг відповідно до умов цього Договору.
   • Продовжити строк дії Договору на відповідну кількість днів, протягом яких Замовник не мав можливості отримувати послуги з вини Виконавця.
   • У разі зміни обсягу надання Послуги та/або часу (розкладу) їх надання, або інших причин, що унеможливлюють надання послуг та/або їх частини, негайно інформувати про це Замовника шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Виконавця.
 • Виконавець має право:
  • З метою безпечного і ефективного надання послуг, вимагати від Замовника надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання послуг за цим Договором.
  • У разі наявності підстав вважати, що Послуги та/або їх частина можуть мати несприятливий вплив на Змовника в силу його індивідуальних особливостей або стану здоров’я, в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або призупинити його виконання, або відмовити в наданні певного виду послуг за наявності підстав вважати, що надання послуг може заподіяти шкоду Замовнику або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини Замовника та не потягне будь-якої відповідальності Виконавця.
  • Не допускати Замовника до Студії, якщо поведінка Замовника дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що Замовник перебуває у стані алкогольного сп’яніння чи під впливом дії наркотичних речовин або медичних препаратів, що очевидно впливають на свідомість та швидкість реакції Замовника.
  • Вимагати у Замовника припинити порушення умов Договору та/чи Правил студії, а за наявності двох і більше порушень – видалити Замовника з приміщення Студії та без будь-якого відшкодування позбавити Замовника права відвідування Студії, що не вважатиметься порушенням Договору.
  • У разі вчинення Замовником відносно Виконавця (уповноважених працівників Студії), інших Замовників або їх майна будь-яких правопорушень, визначених нормами чинного законодавства України, на власний розсуд відмовити Замовнику у наданні Послуги або без будь-якого відшкодування позбавити Замовника права відвідування Студії, що не вважатиметься порушенням Договору.
  • Не допустити Замовника до Студії, якщо: замовник запізнився на групові заняття більш, ніж на 10 хвилин та/або якщо Замовник не має відповідного одягу та взуття, передбаченого Правилами студії.
 • Замовник зобов’язується:
  • Оплатити Послуги Виконавцю в порядку і на умовах, встановлених цим Договором.
  • Дотримуватись умов Договору та Правил Студії.
  • Своєчасно (до моменту отримання картки Студії) попереджати Виконавця про обставини, що мають істотне значення для надання послуг (наявності протипоказань, захворювань, алергій тощо).
  • Регулярно знайомитися з розкладом занять та іншою інформацією, що має відношення до надання послуг та розміщена на офіційному сайті Виконавця.
  • У випадках, коли для відвідування занять необхідний попередній запис — своєчасно записуватися на їх відвідування.
  • Дбайливо ставитися до майна Виконавця, що знаходиться в Студії, запобігати пошкодженню та псуванню обладнання, інвентарю та негайно повідомляти про порушення Правил Студії (фактах заподіяння шкоди) уповноваженому працівнику Виконавця.
  • Відшкодувати збиток, якщо такий був заподіяний Виконавцю внаслідок дій (бездіяльності) Замовника. У цьому випадку Замовник (а в разі його відмови – незалежні дві особи) і уповноважений представник Виконавця підписують акт, що фіксує факт заподіяння шкоди (пошкодження чи псування майна). Розмір шкоди визначається Виконавцем на підставі ринкової вартості майна, з урахуванням його амортизації.
  • Виконувати рекомендації Виконавця та його співробітників щодо правил користування обладнанням Студії. Самостійно на власний розсуд приймати рішення про виконання та/або невиконання рекомендацій осіб, що здійснюють навчання, беручи на себе всю відповідальність за наслідки виконання та/або невиконання таких рекомендацій.
  • В останній день строку дії цього Договору повернути Картку студії уповноваженому працівнику Виконавця.
  • Не передавати картку студії третім особам, за винятком відступлення прав за цим Договором, погодженого із Виконавцем.
  • Для оформлення картки Студії пройти процедуру реєстрації, а саме: надати документ, що посвідчує особу (а в разі оформлення картки студії в інтересах іншої особи надати достовірні дані про цю особу з додаванням копії документа, що посвідчує особу такої іншої особи); заповнити анкету, надану уповноваженим співробітником Виконавця, що є Додатком № 2 до даного Договору; ознайомитись із Правилами студії та даним Договором й проставити відповідну відмітку про це в анкеті.
  • Неповнолітні особи набувають право на отримання Послуг на підставі Договору, укладеного в їх інтересах законним представником такої неповнолітньої особи, який надає згоду на відвідування дитиною Студії. При цьому законний представник зобов’язаний надати документи, що посвідчують його особу, особу неповнолітньої особи та підтверджують право представництва за законом. Законні представники забезпечують проходження відповідної процедури реєстрації неповнолітньої особи, у тому числі заповнення анкетних даних.
  • Законний представник неповнолітньої особи своїм акцептом підтверджує, що він та відповідні неповнолітні особи не мають медичних протипоказань для відвідування Студії та отримання Послуг і повністю приймає на себе відповідальність за стан власного здоров’я, стан здоров’я неповнолітніх осіб, яких він представляє.
 • Замовник має право:
  • Отримувати Послуги на умовах та в порядку, визначених Договором та Правилами студії, відповідно до обраного виду Послуги.
  • Вимагати від Виконавця належного виконання зобов’язань за цим Договором, а також надання інформації про Послуги.
  • За згодою Виконавця передати іншій особі права та обов’язки, які випливають з цього Договору. У разі згоди Виконавця, Замовник разом із особою, якій передаються права та обов’язки за цим Договором (Новий Замовник) прибувають до Студії та Замовник повертає картку студії Виконавцю, а Виконавець видає Новому Замовнику іншу картку студії. За надання Виконавцем вказаної вище послуги щодо заміни Сторони за цим Договором та переоформлення картки студії стягується плата в розмірі 400,00 грн. (чотириста гривень 00 коп.). Зазначені грошові кошти повинні бути сплачені Замовником в момент оформлення Картки студії Новому Замовнику.
  • Повідомляти Виконавця про свої побажання, зауваження, пропозиції та рекомендації, які стосуються діяльності Студії.
 1. Строк дії Договору
  • Договір діє протягом строку надання Послуг або до моменту його розірвання на підставах, визначених умовами Договору або нормами чинного законодавства України.
  • Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від отримання Послуг та достроково розірвати Договір, надавши Виконавцю відповідну письмову заяву. Виконання Договору та обов’язок щодо надання Послуг припиняється Виконавцем у день отримання заяви Замовника.
  • У разі дострокового розірвання/припинення цього Договору за ініціативою Замовника, грошові кошти, сплачені Замовником, поверненню не підлягають.
  • В разі порушення (невиконання або неналежного виконання) Замовником умов цього Договору та/або Правил студії, псування чи пошкодження майна Студії та ін., Договір може бути розірваний Виконавцем негайно шляхом блокування картки Замовника, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином, а сплачені Замовником кошти поверненню не підлягають.
  • Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до Договору шляхом розміщення на Сайті інформації про відповідні зміни або нової редакції Договору. Зміни або нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх розміщення на офіційному сайті Виконавця.
  • Подальше користування Замовником Послугами, що надаються Виконавцем, після розміщення на офіційному сайті Виконавця інформації про відповідні зміни або нової редакції Договору вважатиметься згодою Замовника з новими умовами Договору.
  • Якщо Замовник не скористався наявним у нього правом на отримання Послуг, тоді Послуги вважатимуться надані належним чином у відповідності до умов Договору незалежно від фактичного їх використання Замовником
  • Після закінчення строку дії Картки студії Договір вважається автоматично припиненим, а картка повертається Виконавцю. Поновлення Договору відбувається шляхом оплати послуг та отримання нової Картки студії.

 

 1. Відповідальність Сторін
  • Усі суперечки, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням Договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом одного календарного місяця, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.
  • Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю та/або майну Замовника, протиправними діями третіх осіб або самого Замовника.
  • Виконавець не несе відповідальності, якщо причиною нанесення шкоди здоров’ю Замовника стало порушення останнім умов Договору (у тому числі Правил студії), порушення лікарських рекомендацій, якщо Замовник має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров’я.
  • Замовник несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю шляхом псування його обладнання та іншого майна. У разі заподіяння Замовником шкоди майну Виконавця та/або третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, псування зовнішнього вигляду майна Студії, Замовник несе відповідальність у розмірі вартості пошкодженого майна. Замовник відшкодовує вартість пошкодженого та/або втраченого майна протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання вимоги.
  • Відповідальність Виконавця обмежується обсягом та якістю наданих за цим Договором послуг та не розповсюджується на прийняті Замовником рішення про використання тих чи інших послуг та їх наслідки.
 1. Форс-мажорні обставини
  • Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).
  • Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють зовнішні і надзвичайні події, які не існували на час укладення Договору та виникли незалежно від волі Сторін, за умови, що Сторони не могли передбачити настання таких наслідків або перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати та очікувати від Сторони, що зазнала дії обставин непереборної сили.
  • Обставинами непереборної сили визнаються, але не обмежуються ними, такі події: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, військові дії, повстання, революції, страйки, соціальні конфлікти, блокади, ембарго, зміни в законодавстві тощо.
  • Сторона, яка втратила можливість виконати зобов’язання внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов’язана повідомити іншу сторону про виникнення, вид та можливу тривалість подій, які перешкоджають належному виконанню зобов’язань за цим Договором.
  • На період існування обставин непереборної сили Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання власних зобов’язань.
  • Після припинення дії форс-мажору строк дії Картки студії Замовника подовжується на строк існування обставин форс-мажору, в разі якщо Замовник не користувався в цей період Послугами Виконавця.
 1. Інші умови Договору
  • Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» Замовник послуг надає згоду Виконавцю на збирання, зберігання, обробку власних персональних даних Замовника та осіб, яких він представляє, без обмеження терміну або за допомогою бази персональних даних, шляхом їх використання, поширення персональних даних тощо.
  • Замовник надає згоду на зберігання, обробку (в тому числі автоматизовану), використання будь-якої інформації, що прямо чи опосередковано відноситься до персональних даних Замовника та осіб, яких він представляє, з метою, що пов’язана з виконанням Договору, в тому числі для отримання Замовником інформації про спортивно-оздоровчі послуги, надання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, засобами мобільного зв’язку, голосових дзвінків) спеціальних пропозицій, рекламних пропозицій, інформації про акції, розіграші чи будь-якої іншої інформації.
  • У разі придбання Клубної картки для дитини Замовник зобов’язується забезпечувати неухильне дотримання дитиною Правил Студії і несе повну відповідальність за негативні наслідки дій дитини.
  • Замовник підтверджує усвідомлення того, що оплата послуг Виконавця та отримання Картки студії означає усе перераховане нижче: а) Замовник свідомо і добровільно погоджується з усіма умовами Договору; б) Замовник ознайомлений з вартістю Послуг, яка його повністю влаштовує; в) стан здоров’я Замовника або здоров’я його дитини (у разі укладення Договору в інтересах дитини) дозволяє Замовнику або його дитині отримувати Послуги, а також те, що Замовник або його дитина не мають протипоказань щодо занять спортом та фізичних навантажень.
  • Будь-які заяви Замовника будуть вважатися належним чином оформлені та отримані Виконавцем, якщо виконані усі наступні умови: а) заява оформлена у письмовому вигляді та підписана Замовником; б) заява містять персональні дані Замовника (прізвище, ім’я, по батькові, адреса, реквізити документа, що засвідчує особу Замовника); в) заява вручена Виконавцю за адресою його місцезнаходження.
  • Замовник надає свою безумовну згоду на проведення з метою забезпечення безпеки відео спостереження в студії (крім роздягальні, туалету та душових), а також на проведення фото- та відео- зйомки в Студії за присутності Замовника (крім роздягальні, туалету та душових) з метою реклами, популяризації послуг Виконавця та в інших цілях.
 1. Реквізити Виконавця

ФОП Кондрашов Роман Вікторович

код ЄДРПОУ 3286209433

місцезнаходження: 65009, місто Одеса, вулиця Маршала Говорова,

будинок 18, офіс 11-12

IBAN UA873287040000026007054314044 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ МФО 305299

Телефон: +380487091085

Адреса офіційного сайту https://yogadome.com.ua/

Додатки:

 1. Правила Студії.
 2. Зразок анкети Замовника.